För att röja undan hinder på vägen mot fossilfrihet samlar Fossilfritt Sverige aktörer för samtal runt särskilda ämnen för att lösa upp knutar mellan olika parter och hitta konstruktiva vägar framåt och enas om förslag som kan lämnas till riksdag och regering. Samtalen sker genom att aktörerna antingen samlas fysiskt vid ett eller flera tillfällen eller att den nationella samordnaren samlar in synpunkter från olika parter och hittar gemensamma ståndpunkter eller identifierar konflikter.

Exempel på rundabordssamtal:

Drivmedel
Osäkerhet om var de olika icke-fossila drivmedlen ska användas för att på bästa sätt optimera klimat- och miljönytta skapar en stor tveksamhet hos beslutsfattare och konsumenter vilket i värsta fall kan leda till att man inte vågar välja bort de fossila drivmedlen över huvud taget. För att öka tempot samlade Fossilfritt Sverige representanter för olika icke-fossila alternativ för diskussioner om var de olika drivmedlen ger störst nytta. Det resulterade i en debattartikel med fem gemensamma ståndpunkter. Läs debattartikeln

Biogas
Biogasen har stor potential att ersätta fossila bränslen och har dessutom stora mervärden. För att utreda de politiska behoven för att kunna utnyttja potentialen samlade Fossilfritt Sverige företrädare från hela värdekedjan till samtal och komfram till gemensamma ståndpunkter. Läs debattartikeln

Godsstrategi
Inför att regeringen skulle presentera en ny strategi för godstransporter förde Fossilfritt Sverige diskussioner sjöfartsbranschen, åkerinäringen och tågoperatörerna för att identifiera hinder och komma fram till förslag för att öka samverkan mellan de olika transportslagen och därigenom effektivisera transporterna på  ett sätt som också minskar växthusgasutsläppen. Läs debattartikeln