Processägare: Skanska
Kontakt: Agneta Wannerström, agneta.wannerstrom@skanska.se

Kommande seminarium:
2018-03-06 Dialog om byggsektorns klimatomställning

Den gemensamma färdplanen för bygg- och anläggningssektorn ska tydliggöra hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

På uppdrag av Fossilfritt Sverige projektleder Skanska arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Genom att skapa en samsyn kan färdplanen bidra till att utvecklingen mot klimatneutralitet möjliggörs och påskyndas genom en rad uppmaningar och förslag.

Färdplanen ska tillgängliggöra den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som byggsektorns värdekedja bidrar till. Den ska belysa trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller.

En framgångsfaktor för färdplanen är att hela byggsektorns värdekedja ställer sig bakom den. Olika företrädare är därför välkomna att medverka i arbetsprocessen. Det är viktigt att vi får en bredd av olika aktörer i byggsektorn som deltar, till exempel kunder, leverantörer, kommuner och bygg- och anläggningsföretag.

Färdplanen kommer att presenteras för regeringen i april 2018 tillsammans med andra branschers färdplaner.

I styrgruppen för färdplanen ingår:
Björn Wellhagen, näringslivspolitisk chef, BI
Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP
Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC AB
Mats Wendel, innovationsstrateg, Swerock AB
Johan Rootzén / Filip Johnsson, Chalmers och MISTRA Carbon Exit
Alexandra Laurén, vvd Skanska Sverige AB
Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige AB