För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet.

Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tar fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna kommer tillsammans att ge en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad.

Färdplanerna kommer också identifiera hinder på vägen och innehålla förslag till beslutsfattare på hur arbetet för att nå målen kan underlättas från myndigheter och politiskt håll.

Arbetet med färdplanerna leds av branschföreningar eller enskilda företag och ska till sitt upplägg vara inkluderande så att de har en bred förankring i branschen. De första färdplanerna kommer att överlämnas till statsministern i mars 2018.

De första nio färdplanerna är nu överlämnade till regeringen. De finns att läsa i sin helhet här.

Färdplansprocesser:
Betongbranschen
Bygg- och anläggningssektorn
Cementbranschen
Dagligvaruhandeln
Flygbranschen
Gruv- och mineralbranschen
Sjöfartsbranschen
Skogsindustrin
Stålindustrin
Uppvärmningsbranschen
Åkerinäringen

Kontaktperson på Fossilfritt Sverige: Malin Strand, malin.strand@regeringskansliet.se