För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet.

Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad.

Färdplanerna identifierar också hinder på vägen och innehåller förslag till beslutsfattare på hur arbetet för att nå målen kan underlättas från myndigheter och politiskt håll.

Arbetet med färdplanerna har letts av branschföreningar eller enskilda företag och ska till sitt upplägg vara inkluderande så att de har en bred förankring i branschen.

Tretton färdplaner har redan överlämnats till regeringen fler är under produktion.

Färdplaner:
Bergmaterialbranschen
Betongbranschen
Bygg- och anläggningssektorn
Cementbranschen
Dagligvaruhandeln
Digitaliseringskonsultbranschen
Flygbranschen
Gruv- och mineralbranschen
Sjöfartsnäringen
Skogsnäringen
Stålindustrin
Uppvärmningsbranschen
Åkerinäringen

Sammanfattning av färdplanerna
Summary in English

Färdplaner under produktion:
Dagligvaruindustrin
Elbranschen
Gasbranschen

Se seminariet i samband med överlämnandet av nio färdplaner till regeringen 2018 här.
Se seminariet i samband med överlämnande av fyra färdplaner till regeringen 2019 här.

Kontaktperson på Fossilfritt Sverige: Malin Strand, malin.strand@regeringskansliet.se