För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet.

Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad.

Färdplanerna identifierar också hinder på vägen och innehåller förslag till beslutsfattare på hur arbetet för att nå målen kan underlättas från myndigheter och politiskt håll.

Arbetet med färdplanerna har letts av branschföreningar eller enskilda företag och ska till sitt upplägg vara inkluderande så att de har en bred förankring i branschen.

De första nio färdplanerna överlämnades till regeringen 2018 och ytterligare fyra i mars 2019. Fler färdplaner är under produktion.
Se seminariet i samband med överlämnandet 2018 här.

Se seminariet i samband med överlämnande 2019 här.

Färdplaner:
Bergmaterialbranschen (Ny)
Betongbranschen
Bygg- och anläggningssektorn
Cementbranschen
Dagligvaruhandeln
Digitaliseringskonsultbranschen (Ny)
Flygbranschen
Gruv- och mineralbranschen
Sjöfartsnäringen (Ny)
Skogsnäringen
Stålindustrin
Uppvärmningsbranschen (Ny)
Åkerinäringen

Sammanfattning av färdplanerna

Roadmaps for fossilfree competitiveness (in English)

Kontaktperson på Fossilfritt Sverige: Malin Strand, malin.strand@regeringskansliet.se