Mål:
Gruppen Fossilfrihet i upphandling och avtal försöker hitta förslag till lösningar och identifiera hinder som måste röjas.

Vi avser att arbeta i två olika spår:

Det ena spåret handlar om kompetens och innefattar utbildning, personcertifiering, bästa praxis, livscykelanalyser och branschsamverkan. Det innefattar även att efterfråga låg klimatpåverkan och teknikneutralitet liksom nya avtalskonstruktioner.

Det andra spåret har fokus på centralt stöd och hjälp. Det gäller frågor som spelregler och långsiktighet, utvärderingsmodeller, begreppsdefinitioner och ekonomisk stimulans. Det rör också lagstiftning och kunskapsbanker liksom myndigheternas uppdrag att föregå med gott exempel.

Aktörer i gruppen:
Avfall Sverige
BioGas Öst
E.on
Göteborgs stad
H&M
Helsingborgs stad
Katrineholms kommun
Keolis
Scania

Kontaktperson: Ulf Rosengren, kvalitets- och hållbarhetschef Keolis Sverige, ulf.rosengren@keolis.se