Plusstad – export av innovativ stadsutveckling
För att stimulera en hållbar och innovativ stadsutveckling föreslår Fossilfritt Sverige och utredningen Samordning för bostadsbyggande en nationell kraftsamling i form av fyra stadsbyggnadsexpon och en världsutställning under de kommande tio åren.
Läs mer

Politik för fossilfri konkurrenskraft
Med utgångspunkt från de 13 första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft har Fossilfritt Sverige tagit fram 27 politiska förslag för att möjliggöra att målen i färdplanerna nås.

Ladda ner rapporten (pdf)

Hållbarhet som konkurrensfördel
I en undersökning som Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent genomfört framgår att hållbarhet är en prioriterad fråga bland Sveriges småföretag och att de i hög utsträckning bedriver hållbarhetsarbete.

Ladda ner rapporten (pdf)

Utvärdering av Fossilfritt Sveriges arbete
Fossilfritt Sverige har givits i uppdrag av regeringen att lämna en redovisning av initiativets verksamhet och inriktning – baserad på en utvärdering. Utvärderingen som gjorts av managementkonsultbolaget Governo.

Ladda ner utvärderingen (pdf)

Synergier överallt?
En rapport som Fossilfritt Sverige låtit 2050 Consulting ta fram visar hur beslut om klimatåtgärder fattas oftast utan att alla effekter räknas in. Viktiga åtgärder uteblir därför eftersom de framstår som mer kostsamma än de i själva verket är.

Ladda ner rapporten (pdf)

Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige
Rapporten ger en bild över hur långt omställningen till fossilfrihet på många viktiga områden kommit. Trots att utsläppen av växthusgaser fortfarande ligger på alldeles för höga nivåer i relation till klimatmålen finns det mycket som tyder på att vi står i början av en dramatisk förändring som i slutändan kommer att göra oss oberoende av fossila bränslen. Rapporten är framtagen i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ladda ner rapporten (pdf)
Rapporten i sammanfattning

10 reformer som underlättar kommunernas klimat- och miljöarbete
Kommunerna har en nyckelroll för att omställningen till fossilfria transporter ska lyckas. I rapporten presenteras tio förslag för att underlätta deras arbete. Förslagen som är framtagna i samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Ladda ner rapporten (pdf)
Förslagen i korthet

Fossilfritt Sveriges delrapportering juni 2017
Detta är en delrapportering för att redovisa den verksamhet som har bedrivits sedan samordnarens tillträde och planerna för det fortsatta arbetet. I rapporten ges också en översiktlig sammanställning av Sveriges omställningsarbete samt förslag på några möjliga insatser och åtgärder som behövs för att nå målet om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Ladda ner rapporten här (pdf)