Här samlar vi länkar till praktiska guider och vägledningar för dig som arbetar med klimatfrågor inom ett företag, en kommun eller annan organisation.

Kommunguide för att minska klimatpåverkan i byggskedet
Klimatkommunerna beskriver på sin hemsida metoder och verktyg som kommuner kan använda för att minska klimatpåverkan från byggmaterial och byggskede. Materialet är framtaget inom ett projekt finansierat av SKL och bygger bland annat på en enkätundersökning hos  medlemskommunerna och branschernas färdplaner  för fossilfri konkurrenskraft.

Upphandla med hänsyn till klimatet
Genom upphandling har offentlig sektor en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. På Upphandlingsmyndighetens temasidor om klimat och upphandling kan du läsa om hur du kan upphandla med hänsyn till klimatet.

Upphandlingsguide för fossilfria transporter och fordon
Vilka krav kan man ställa i offentlig upphandling och hur ska man ställa dem så att de faktiskt leder till förnybara alternativ. Guiden från Biodriv Öst är ett praktiskt komplement till de handledningar som finns hos Upphandlingsmyndigheten och i bilagan finns också konkreta lärande exempel.

Nettonoll: Kommunernas arbete mot nettonollutsläpp
Klimatkommunerna visar upp goda exempel och strategier för kommunernas klimatarbete.

Hållbar stadsutveckling
Rådet För Hållbara Städer samlar exempel och information om rapporter, satsningar och kommande utlysningar.

Sveriges Miljömål: Råd och stöd till kommuner och företag
På Sveriges Miljömål samlar Naturvårdsverket förutom lärande exempel också konkreta råd till företag och kommuner i deras miljömålsarbete där målet om begränsad klimatpåverkan ingår. Dessutom förslag till miljöpolicy för mindre företag.