Helsingborg har ambitiösa mål kopplat till fossilfria drivmedel, samtliga fordon samt arbetsmaskiner ska vara fossilbränslefria år 2020 respektive 2024. Ett viktigt område för att nå dessa mål är att ställa krav vid upphandling av entreprenader. Helsingborg har valt att i ett antal upphandlingar ställa krav på fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner enligt en trappstegsmodell. En modell som fått positiv respons.

Helsingborg ska vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Det innebär att stadens ambitioner ibland är vassare än de nationella överenskommelser som gjorts politiskt. I december 2018 antog kommunfullmäktige en klimat- och energiplan för Helsingborg. Planen anger bland annat att samtliga fordon ska vara fossilbränslefria 2020. Det gäller både stadens egna fordon och anlitade entreprenörers. Därtill ska samtliga arbetsmaskiner, egna och entreprenörers, vara fossilbränslefria 2024.

Ett viktigt verktyg för att uppnå målen är upphandlingen av entreprenader. Entreprenader inkluderar ofta ett stort antal fordon och arbetsmaskiner och det är därför viktigt att ställa relevanta och bra hållbarhetskrav.

Helsingborg valde att i ett antal entreprenadupphandlingar ställa krav på fossilbränslefria fordon och batteridrivna handmaskiner enligt en trappstegsmodell. Kraven formulerades som särskilda kontraktsvillkor, vilket gjorde det tydligt för anbudslämnaren vad de ska leva upp till under avtalstiden.

Som exempel ställdes det i en entreprenad krav på att minst 50 procent av entreprenörens fordon skulle drivas med fossilfria bränslen. Detta skulle vara uppfyllt senast ett år efter avtalsstart. Efter tre år skulle andelen vara uppe i minst 70 procent. I kravet angavs även att entreprenören i första hand skulle uppfylla detta genom att använda sig av fordon som drivs på biogas alternativt el.

I en annan upphandling ställdes krav på att entreprenören vid avtalsstart skulle ha minst 40 procent batteridrivna handmaskiner. Efter två år skulle andelen vara minst 60 procent och efter fyra år minst 80 procent. Genom att ställa kravet på detta sätt får entreprenören möjlighet att avgöra vilka handmaskiner som är bäst lämpade att byta ut till batteridrivna. En annan positiv effekt av batteridrivna handmaskiner är att arbetsmiljön för utföraren förbättras. Vibrationer, buller och avgaser minskar. Vid uppföljning ute i fält har responsen från användarna varit väldigt positiv.

Effekter
En trappa med olika kravnivåer är ett bra verktyg för att nå ställda mål och minska klimatutsläppen. Däremot är användandet av trappstegsmodellen så pass nytt att det är svårt att kvantifiera de effekter som användandet har haft ur klimatsynpunkt.

För att säkerställa att kraven får önskad effekt och uppfylls av anlitade entreprenörer är det viktigt att uppföljningar genomförs under avtalstid. Det är även viktigt att upphandlande myndighet redan vid kravformulering tänker igenom hur kraven ska formuleras för att möjliggöra en framtida uppföljning.

Erfarenheter
Responsen från marknaden har generellt varit positiv till att ställa krav enligt en trappstegsmodell. De anser att denna form av särskilda kontraktsvillkor med en kravtrappa ger en tydlig bild av vad som gäller under avtalstiden. Det ger även entreprenören goda möjligheter att ställa om fordonsflottan till fossilfritt.

Däremot har några entreprenörer hävdat att ställda krav på fossilbränslefria fordon inte går att leva upp till. Det är därför viktigt att ha gjort en noggrann marknadsundersökning så att beställaren kan visa på de, i detta fall fossilbränslefria, fordonsmodeller som finns på marknaden.

Klimat- och energiplan för Helsingborgs stad

Kontaktperson
Kristina Fägerskiöld, Hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad, Kristina.fagerskiold@helsingborg.se


Fler lärande exempel:

Länk till Sveriges Miljömål