Uppvärmningrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Processägare: Värmemarknad Sverige genom Profu

Kontakt:
Kjerstin Ludvig, kjerstin.ludvig@profu.se
Håkan Sköldberg, hakan.skoldberg@profu.se

Media:
Debattartikel: Värmesektorn måste lagra koldioxid i marken

Händer 2020:

Ett 30-tal organisationer har nu valt att arbeta vidare med färdplanens genomförande för att nå de uppsatta målen.  Ett inledande möte hölls i oktober år 2019 och två möten planeras att hållas under år 2020, det första den 24 mars och det andra mötet någon gång under december. Målet med det fortsatta arbetet är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte samt ge inspiration och sprida information om goda exempel av det arbete som redan pågår inom organisationerna. Profu samordnar det fortsatta arbetet under 2019-2020.

Här kan du läsa mer om det fortsatta arbetet: www.varmemarknad.se/fardplan.htm