Uppvärmningrapport
Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Genomfört år 2019–2020:
• Testanläggning för bio-CCS tagen i drift, dec 2019.
• En anläggning för utsortering av plast ur restavfall som lämnas till förbränning är under uppförande i Stockholmsregionen.
• Flera fjärrvärmebolag fasar ut de sista
fossila bränslen, t.ex. tas landets största kol- kraftvärmeverk ur drift under 2020.
• En lång rad lokala samverkansprojekt har startats, t.ex. kunddialoger utifrån färdplanen och energisamarbeten om restvärmeutnyttjande, lågtemperaturnät eller delning av
energi mellan fastigheter.
• Omfattande utlysning av forskning om negativa utsläpp, Industriklivet – stöd till minusutsläpp.

På gång 2020:
Ett 30-tal organisationer har nu valt att arbeta vidare med färdplanens genomförande för att nå de uppsatta målen.  Ett inledande möte hölls i oktober år 2019 och två möten planeras att hållas under år 2020, det första den 24 mars och det andra mötet någon gång under december. Målet med det fortsatta arbetet är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte samt ge inspiration och sprida information om goda exempel av det arbete som redan pågår inom organisationerna. Profu samordnar det fortsatta arbetet under 2020.

Debattartikel: Värmesektorn måste lagra koldioxid i marken

Processägare: Värmemarknad Sverige genom Profu

Kontakt:
Kjerstin Ludvig, kjerstin.ludvig@profu.se
Håkan Sköldberg, hakan.skoldberg@profu.se

Läs mer om branschens arbete med att genomföra färdplanen:
www.varmemarknad.se/fardplan.htm