byggrapport

Ladda ner/läs pdf
Sammanfattning

Den gemensamma färdplanen för bygg- och anläggningssektorn tydliggör hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Genom att skapa en samsyn kan färdplanen bidra till att utvecklingen mot klimatneutralitet möjliggörs och påskyndas genom en rad uppmaningar och förslag.

Färdplanen  tillgängliggör den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som byggsektorns värdekedja bidrar till. Den belyser trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller.

I styrgruppen för färdplanen ingick:
Björn Wellhagen, näringslivspolitisk chef, BI
Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP
Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC AB
Mats Wendel, innovationsstrateg, Swerock AB
Johan Rootzén / Filip Johnsson, Chalmers och MISTRA Carbon Exit
Alexandra Laurén, vvd Skanska Sverige AB
Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige AB

Genomfört år 2018–2020:
• Byggskedets klimatpåverkan med i miljöcertifieringar. Huspiloter pågår för NollCO2.
• Flera väg- och anläggningsprojekt överträffar Trafikverkets klimatkrav. 
• Pilotprojekt med återbruk av material och fossilfri byggarbetsplats.
• Asfaltverk konverteras till fossilfritt och grön betong används mer.
• Lagkrav på klimatdeklaration införs 2022 och näranollenergihus 2020.

Debattartikel: Beställarna bör kräva klimatsmart byggande

Processägare: Skanska ledde arbetet med framtagandet av planen. För implementeringen ansvarar Sveriges Byggindustrier.

Kontakt: Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier, birgitta.goven@sverigesbyggindustrier.se

Läs mer om branschens arbete med att genomföra färdplanen:
https://byggforetagen.se/fardplan-2045/