För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet.

Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad.

Färdplanerna identifierar också hinder på vägen och innehåller förslag till beslutsfattare på hur arbetet för att nå målen kan underlättas från myndigheter och politiskt håll.

Arbetet med färdplanerna har letts av branschföreningar eller enskilda företag och processerna har syftat till att vara inkluderande så att de har en bred förankring i branschen.

Tretton färdplaner har redan överlämnats till regeringen och åtta nya har färdigställts för att överlämnas i år.

Sammanfattning| Arbetsmetod | Filmer

Färdplaner som lämnats över till regeringen 2020
Dagligvaruindustrin
Elbranschen
Fordonsindustrin personbilar
Fordonsindustrin tunga lastbilar
Gasbranschen
Lantbruksbranschen
Petroleum- och biodrivmedelsbranschen
Skidanläggningsbranschen
Återvinningsindustrin

Överlämnade färdplaner:

bergmaterial
Bergmaterialindustrin

betongwebb
Betongbranschen

bygg
Bygg- och anläggningssektorn

cement för web
Cementbranschen

handeln
Dagligvaruhandeln

digital
Digitaliseringskonsultbranschen

flyg
Flygbranschen

gruv1
Gruv- och mineralbranschen

sjöfart
Sjöfartsnäringen

skog
Skogsnäringen

stålweb
Stålindustrin

uppvärm
Uppvärmningsbranschen

transport
Åkerinäringen

Kontaktperson på Fossilfritt Sverige:

Malin Strand, malin.strand@regeringskansliet.se