Inrapporterade klimatmål: ”Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsalakommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt baseras på förnybara energikällor. Uppsalas och Uppsala kommuns energiförsörjning för värmebehov sker med förnybara energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion år 2020.Kommunens egna fordon är fossilbränslefria år 2020, maskinparken och upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2023.”

Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.uppsala.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2