Inrapporterade klimatmål: ”Kraftringen har som övergripande mål att skapa en energieffektiv och fossilbränslefri värdekedja. Första steget var att göra Kraftringens produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla helt fossilbränslefri, vilket uppnåddes 2018. Fokus under 2019 är att fortsätta ökningen av förnybara drivmedel i fordonsflottan, ta fram handlingsplaner för energieffektivisering i hela företaget samt vidareutveckla arbetet i leverantörsled.

Mål 2025: Kraftringen är i topp vad gäller hållbart företagande bland energiföretag i Europa.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.kraftringen.se

rk_logo_Fossilfritt_Sverige_horizon_blue - LITEN2